نزدیک شدن محققین به ذره بین با دقت فوق العاده

یک ذره بین با دقت فوق العاده امکان آنرا میدهد که ویروس را درداخل قطرات خون بیبینیم واین راه را برای وسایل الکترونیکی ارزان وخوبتر هموار میکند به گفته داردو جونی یک دست یار پروفیسور دردانشگاه تکنالوژی انجنیری کمپیوتر و برق  میچیگان: با این ذره بین میتوان مایکروسیکوپ با دقت فوق العاده ساخت ،اما بسیارعادی مثل کمره یی یک مبایل.

با وجود که مردم کوشش میکنند. اما تا هنوز هیچ کس نتوانسته که ذره بین با دقت فوق العاده بسازد.  ذره بین های نوری  به اصطلاح محدودیت انکسارنورمحدود است حتی قوی ترین آنها قادرنیست که اجسام کوچک تراز 200 نانومتررا بیبیند که تقریبا برابر کوچک ترین باکتریا میباشد. مایکروسکوپ های جستجو گرالکترونیکی میتواند اجسام خیلی کوچک درحدود نانومتر را بیبیند اما آنها ، دارای  قیمت بالا ،وزن سنگین،  حجم بزرگ برابریک میزکلان  میباشد که زیاد قابل انتقال نیست.

برای ساختن ذره بین با دقت فوق العاده شما به میتا مواد (مواد مصنوعی که دارای خصوصیات میباشد که در طبیعت وجودندارد) ضرورت دارید .

دانشمندان در حال شروع کردن است که میتا مواد را در تحقیقات شان بسازد واین حادثه ظاهرا جادویی خواهد بود.

نو جیونی یک دست یار پروفیسور دردانشگاه تکنالوژی انجینری کمپیوتروبرق  میچیگان گام مهم را در جهت ساختن ذره بین بادقت فوق العاده برداشته است که میتواند از نور قابل دید برای دیدن اشیا که حدود صد نانومتراست استفاده کرد.

این راز درپلازما نهفته است نوسان های چارج  در نزدیک سطح غشای نازک فلزی که  همرای ساختمان نانویی مخصوص ترکیب میشود وقتی که توسط ساحه مقناطیسی هیجانی شود امواج نوری را از جسم جمع نموده وآنرا بصورت منکسرمیکند که در طبیعت دیده نشده واین گونه انکسار را انکسارمنفی یاد میکند این سبب میشود که ذره بین برمحدودیت انکسار فایق آید.

در مودل جونیس این ذره بین به شما اجازه خواهد داد تا جسم در حدود 1000/1 حصه موی یک انسان را بیبینید.

محققین دیگرهم قادر شده است که از محدودیت انکسار جلوگیری کند اما نه کاملآ تمام طیف نور قابل دید را، مودل جونیس نشان میدهد که چطور میتا مواد توسعه میابد تا امواج نوری را  از نورمادون قرمز به تما م جهت که نورقابل دید میگذرد به طیف نور ماورا بنفش انکساردهد

ساختن چنین ذره بین نسبتاً ارزان خواهد بود و به همین دلیل  آنها در تلیفون استفاده خواهد شد اما جونیس میگوید که این ذربین ها استفاده های دیگر نیز خواهد داشت.  درلیتوگرافی ،درساختن مواد کوچک الکتریکی استفاده خواهد شد.  این  ذره بین ها میتواند اندازه شکل را که شما میسازید مشخص کند. با جایگزین کردن ذره بین های کهنه توسط  ذره بین های جدید شما قادرخواهد بود که شکل های کوچک را با قیمت پائین بسازد و شما میتوانید توسط این ذره بین وسایل به هر اندازه کوچک که خواسته باشید بسازید.

چیپ های کمپیوترتوسط لیزرهای ماورا بنفش ساخته میشود که بسیارقیمت و مشکل است اما توسط این ذره بین ها شما میتوانید از لیزر قرمز استفاده کنید مثل  خط کش که هر کس میتواند استفاده کند ویک ماشین بسیار ساده و ارزان دارد که فقط کافی است که  ذره بین آنرا تبدیل کرد .

چیز که جیونس راهیجانی میکند اینست که هرقدر این ذره بین ارزان وقابل دسترس باشد به همان اندازه چشم ما راه به دنیایی که تا هنوز زیاد شناخته نشده  باز میکند.

جیونس میگوید که توسط این ذره بین هرکس ساینس دان خواهد بود آنها میتوانند عکس حجرات شان را در فیسبوک بگذارند این میتواند که روح ساینسی یک جامعه را القا  کند.